Unibertsitatean sartzeko Batxilergoko ebaluazioaren aldaketa

COVID-19ak egoera aldatu du gizartean eta Unibertsitatera sartzeko ebaluazioan ere aldaketak dakartza. Hori dela eta, hemen duzu espainiar Osasun Ministerioaren agindu berria:


” Agindu honen artikulu bakarraren xedea da otsailaren 17ko PCM/139/2020 Aginduaren 6., 8. eta 9. artikuluak aldatzea, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren eta Unibertsitateen Ministerioaren artean adostutakoa autonomia-erkidegoetako hezkuntza-administrazio eskudunekin koordinatzeko organoen bidez islatzeko, probak ekitate-printzipiotik egokitzeko beharrari buruz:

Artikulu bakarra: Unibertsitatean sartzeko Batxilergoko ebaluazioaren ezaugarriak, diseinua eta edukia zehazten dituen otsailaren 17ko PCM/139/2020 Agindua aldatzea, bai eta ebaluazio hori egiteko eta ebazteko gehienezko datak ere.
2019-2020 ikasturtean lortutako kalifikazioak berrikusteko prozedurak.


Bat. Aldatu egiten da 6. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

6. artikulua. Proben luzera

  1. Proba bat egingo da ebaluatu beharreko ikasgai bakoitzeko. Proba bakoitzean azterketa proposamen bakarra izango dute ikasleek, hainbat galderarekin.
  2. Proba egiterakoan, kontuan hartuko da ikasleak egin behar duen galdera-kopurua proba egiteko gehieneko denborari egokitzen zaiola, irakurketa-denbora barne.
  3. Ikasleak, bere aukeran, erkidego bakoitzean eskumena duen organoak aurrez zehaztutako galdera-kopuru bati erantzun beharko dio. Ikasle guztiek proban puntuazio gorena lortzeko moduan finkatuko da galdera-kopuru hori, kontuan hartu gabe zer inguruabarretan izan duten sarrera irakaskuntzan eta ikaskuntzan, irakasjarduna bertan behera uzten den bitartean.
  4. Batxilergoko ebaluazio-proba bakoitzak 90 minutu iraungo du. Gutxienez 30 minutuko atsedenaldia ezarriko da segidako proben artean. Ez da atsedenaldi gisa kontatuko, neurri hori agindu zaien hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleen probak egiteko denbora luzatzeko erabiltzen dena.
  5. Unibertsitatean sartzeko Batxilergoko ebaluazioak, ahal dela, lau eguneko iraupena izango du gehienez. Hizkuntza koofiziala duten hezkuntza-administrazioek gehienez bost eguneko iraupena ezarri ahal izango dute “.

Bi. Aldatu egiten da 8. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

8. artikulua. Proben edukia.

  1. Proba bakoitzean, kasuan kasuko irakasgaiaren zehaztapenen matrizean agertzen diren eduki-multzo edo horien multzo bakoitzeko curriculum-elementu bat, gutxienez, kontuan hartzen saiatuko da. Proba bakoitzaren kalifikazioaren % 70, gutxienez, aukeratutako ikasketa-estandarren ebaluazioaren bidez lortu beharko da. Ebaluazio hori kasuan kasuko irakasgaiaren espezifikazio-matrizean definitutakoen artean dago, agindu honen I. eranskinean, eta oinarrizko estandarrak barne hartzen ditu. Hezkuntza-administrazioek kalifikazioaren gainerako %30a osatu ahal izango dute abenduaren 26ko 1105/2014 Errege Dekretuaren I. eranskinean ezarritako estandarren ebaluazioaren bidez.
  2. Irakasgai bakoitzaren proba osoan eduki-bloke bakoitzari esleitutako ponderazio-ehunekoak, hau da, ikasleak hautatzeko eskaintzen zaizkion galdera guztiak, multzo horretako ikaskuntza-estandarrei lotutako galderei esleituko zaien puntuazio erlatiboari buruzkoak izango dira. Ponderazio horiek gutxi gorabeherakoak dira.
  3. Ebaluazioko proba bakoitza prestatzean, irakasgaiaren zehaztapenen matrizean ageri diren eduki-multzo edo multzoetako bakoitzeko gutxienez ikaskuntza-estandar bat erabiltzen saiatuko gara.

Hiru. Aldatu egiten da 9. artikulua, eta honela geratzen da idatzita:

9. artikulua. Probak egiteko datak.

Probak 2020ko ekainaren 22tik uztailaren 10era bitartean egin beharko dira. Proben behin-behineko emaitzak 2020ko uztailaren 17a baino lehen argitaratuko dira.

Aparteko deialdiari dagozkion probak 2020ko irailaren 17a baino lehen egin beharko dira, egun hori barne. Proben behin-behineko emaitzak 2020ko irailaren 23an argitaratuko dira, egun hori barne. “

Zabaldu!